Zolarwind 2.0自拍MV:拍到想呈現嘅嘢

2020-06-22 19:30
Zolarwind 2.0膽粗粗親自拍MV。
Zolarwind 2.0膽粗粗親自拍MV。

組合Zolarwind 2.0到電台宣傳新歌《拳手》。首次親自執導MV,他們坦言看見很多MV畫面跟音樂不太吻合,因此膽粗粗親自出馬。他們先構思MV要甚麼畫面,再找攝影師幫手拍攝,後期工作都一手包辦。談到可覺得對拍攝有天份,他們說:「有無天份唔係我哋講,但起碼拍到我哋想呈現嘅嘢。」

Zolarwind 2.0膽粗粗親自拍MV。
Zolarwind 2.0膽粗粗親自拍MV。

關鍵字

最新回應

關鍵字

熱門文章