Juicy叮|大埔夾公仔機內驚現「怪手」擸公仔 天眼直擊古惑仔奇招偷竊

2022-11-23 20:24

大埔廣場一間夾公仔機鋪頭出現奇招偷竊,店鋪發布CCTV,顯示有「怪手」在公仔機內擸公仔,原來有數名古惑少年男女,竟想出爬入夾公仔機內伸手偷公仔。
大埔廣場一間夾公仔機鋪頭出現奇招偷竊,店鋪發布CCTV,顯示有「怪手」在公仔機內擸公仔,原來有數名古惑少年男女,竟想出爬入夾公仔機內伸手偷公仔。

大埔廣場一間夾公仔機鋪頭出現奇招偷竊,店鋪發布CCTV,顯示有「怪手」在公仔機內擸公仔,原來有數名古惑少年男女,竟想出爬入夾公仔機內伸手偷公仔。

【古惑仔奇招破夾公仔機 犯案過程逐格睇↓↓↓↓】

涉事一班少年,為首灰衣男子疑伸手入夾公仔機內。
涉事一班少年,為首灰衣男子疑伸手入夾公仔機內。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。
涉事少年,其中灰衣少年疑爬入機內。
涉事少年,其中灰衣少年疑爬入機內。

該段影片於今日(23日)由該大埔夾公仔店鋪在「大埔TAI PO」FB群組內發布,店鋪聲明事發在昨日(22日)晚上11時發生,地點在大埔廣場2樓。

聲明表示:「認識這幾位小朋友的請轉告!相信你是一時衝動及貪心,請在11月25日前交還偷去的東西,否則會報警處理(並會在大埔廣場張帖你的相片以作警惕)!一生前途從此毀!請盡快聯絡本人處理好事件!」

影片看到約4名少年男女,在夾公仔機前徘徊,未幾即見一名灰衣少年似爬入夾公仔機內,另一段影片清晰看到當灰衣少年似爬入夾公仔機時,一隻手伸進夾公仔機內,並取走一盒玩具。該少年完事後即拿著該盒玩具和同伴揚長而去。

店鋪帖文發出後不久,店主再分享whatsapp截圖指其中一名少女的父親已決定今日(23日)晚上到店鋪道歉,該父親在whatsapp中表示至於其他少年「我都唔清楚係咩人」,亦非與女兒就讀同一間學校。

【點擊即睇|網民妙論古惑仔奇招偷竊↓↓↓↓】

網民對事件議論紛紛,大多數網民建議店鋪報警,以免助長歪風:「雖然係後生仔女,但係此風不可長!」「笑左。就算做手腳。你夾唔中,就要偷?」「享受個過程可能裏面啲嘢唔值一蚊或者都係值一兩蚊既公仔。」「點解而家啲靚仔咁蠢,明知周圍都有CCTV都做埋啲咁傻嘅嘢。」「真心報警處理吧唔好,如果你私吓解決等於縱容個小朋友一定仲有下一次去偷嘢,咁樣更加會害咗個小朋友。」不過,有網民則建議只要該些少年知錯能改,亦應給與改過機會。

【同場加映|港女疑「無著底」搭港鐵 肛塞「狐狸尾」情趣用品↓↓↓↓】

網絡有影片瘋傳見一名少女搭港鐵,疑似在長恤衫遮掩下,肛塞最近潮興的「狐狸尾」情趣用品,期間疑有「反應」不時撥弄狐尾,無視旁人驚異目光。
網絡有影片瘋傳見一名少女搭港鐵,疑似在長恤衫遮掩下,肛塞最近潮興的「狐狸尾」情趣用品,期間疑有「反應」不時撥弄狐尾,無視旁人驚異目光。
該段影片長約16秒,影片未有標示拍攝時間,影片畫面亦未有顯示具體的港鐵站。
該段影片長約16秒,影片未有標示拍攝時間,影片畫面亦未有顯示具體的港鐵站。
影片開頭見該名頭戴貓耳頭飾、頸帶有皮鍊的長髮女子,經港鐵閘機入站。
影片開頭見該名頭戴貓耳頭飾、頸帶有皮鍊的長髮女子,經港鐵閘機入站。
影片開頭見該名頭戴貓耳頭飾、頸帶有皮鍊的長髮女子,經港鐵閘機入站。
影片開頭見該名頭戴貓耳頭飾、頸帶有皮鍊的長髮女子,經港鐵閘機入站。
影片似由少女同伴拍攝,影片開頭見該名頭戴貓耳頭飾、頸帶有皮鍊的長髮女子,打扮如「小野貓」般,經港鐵閘機入站。
影片似由少女同伴拍攝,影片開頭見該名頭戴貓耳頭飾、頸帶有皮鍊的長髮女子,打扮如「小野貓」般,經港鐵閘機入站。
該少女著一件超長白色恤衫,遮住下身,下身後面則露出一條長「狐狸尾」。
該少女著一件超長白色恤衫,遮住下身,下身後面則露出一條長「狐狸尾」。
拍片者從後拍攝,見到「狐狸尾」不斷擺動。
拍片者從後拍攝,見到「狐狸尾」不斷擺動。
少女邊行「狐狸尾」不斷隨之擺動。
少女邊行「狐狸尾」不斷隨之擺動。
少女邊行「狐狸尾」不斷隨之擺動。
少女邊行「狐狸尾」不斷隨之擺動。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
少女步進月台,疑「狐狸尾」擺動有「反應」,不時以手撥弄狐尾及肛門位置。
關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad