Yanny用美食箍实男友有机随时闪婚 主持饮食节目下厨有板有眼

2022-08-25 15:00

Yanny坦言男友很欣赏她的厨艺。
Yanny坦言男友很欣赏她的厨艺。

陈颖欣(Yanny)自从SuperGirls拆夥后,作多方面不同尝试,近日她跟厨师陈家豪(Arthur)为香港开电视主持的饮食节目《食过FIND寻味》,节目将在下星期一播出,一连10集一同品尝「招牌菜」,钻研厨艺。今次是Yanny首度担任饮食节目主持,她亦会在节目中大展厨艺,即场炮制甜品泰式香蕉煎饼,表现有板有眼。

自认馋嘴的Yanny透露一直期待主持饮食或烹饪节目,但拍完今次节目后,为此负上沉重代价:「初初我系好期待今次节目,因为我好锺意食嘢,但原来拍呢类节目好辛苦,每次拍完都会试食,拍摄一日就要食好多嘢,饱到呕,亦都肥咗好多,虽然我冇刻意去磅,但块面圆咗好多,完成节目拍摄后,我要食清啲减肥。」

 

首次主持饮食节目。
首次主持饮食节目。

 

其实经常在家下厨。
其实经常在家下厨。


Yanny表示向来喜欢下厨,不时会煮家常便饭给男友品尝,男友对她的厨艺亦很满意,她谓:「我无论工作几忙都会落厨,反而觉得出街食饭太普通,自己煮系好味啲,我都成日煮意粉、西餐、四餸一汤畀男友食,佢好锺意食我煮嘅嘢。」Yanny计划何时跟男友拉埋天窗?Yanny大方指不排除会「闪婚」,她表示:「我同男友都好稳定,但依家工作好忙,连瞓觉都冇时间,边有时间谂结婚,但我觉得自己系冲动型,可以好冲动咁去签纸结婚。」

 

所以都有板有眼。
所以都有板有眼。

 

Yanny和做音乐的男朋友Gareth拍拖多年。
Yanny和做音乐的男朋友Gareth拍拖多年。

 

立即下载 | 全新《星岛头条》APP : https://bit.ly/3yLrgYZ 

關鍵字

最新回应

關鍵字

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad