Do姐和農夫邀請嘉賓Bosco一齊去日本。
Do姐和農夫邀請嘉賓Bosco一齊去日本。

鄭裕玲(Do姐)與「農夫」的陸永和C君一齊主持的節目《晚間看地球》,於本周一播出,昨晚Do姐、陸永偕余德丞去完挪威睇極光,今晚就輪到去日本,仲有靚仔黃宗澤(Bosco)做嘉賓添。Do姐在微博留言:「跟我們去日本!敬請收看!」她還大晒多張靚相包括Bosco下廚整嘢食、她與農夫一齊揸住毛筆,以及去花見小路遊覽等。佢咁落力,大家識做啦!
至於昨晚播出3難得看到極光,Do姐都有在微博晒照。

Bosco好用心去整嘢食,刀法唔錯。
Bosco好用心去整嘢食,刀法唔錯。
Do姐和農夫一齊揸住毛筆,想寫字?
Do姐和農夫一齊揸住毛筆,想寫字?

Do姐在微博晒了多張靚相。
Do姐在微博晒了多張靚相。
Do姐在寺院前留影。
Do姐在寺院前留影。

Do姐今次去了花見小路。
Do姐今次去了花見小路。
Do姐好開心睇到極光。
Do姐好開心睇到極光。
余德丞、Do姐和陸永一齊睇極光。
余德丞、Do姐和陸永一齊睇極光。