Bob終於親耳聽到細囝Jaye叫他爸爸。網圖
Bob終於親耳聽到細囝Jaye叫他爸爸。網圖

林盛斌(Bob)與太太黃乙頤(Pearl)育有三女一子,Bob平日工作繁忙,錯過不少子女成長時刻,直至近日終於首次見證細囝林道申(Jaye)叫他爸爸。

Bob在社交網instagram上載一段影片,可見Jaye笑笑口叫爸爸,Bob一聽到後隨即興奮狂叫。他又留言感嘆自己錯過不少子女生長時刻,「因為工作關係,好多時屋企幾個小朋友嘅第一次乜乜乜我都去唔到、睇唔到、聽唔到,最多都係老婆拍片之後再send俾我睇,例如:大女霏霏第一次幼稚園畢業禮、入學禮;二女熹熹第一次踩單車、第一次學識溜冰;三女機機第一次學識爬、學識行;細佬JJ第一次學識轉身等等。仲有好多好多,我都見證唔到.... 今日終於第一次第一身親耳聽到」。

不少網民都留言大呼感動,「好爸爸,好感動」、「有同感,所以小朋友每個時刻都要睇到,細佬好可愛吖」。

細囝Jaye。網圖
細囝Jaye。網圖
細囝Jaye。網圖
細囝Jaye。網圖

Bob與太太Pearl育有3女1子。網圖
Bob與太太Pearl育有3女1子。網圖